Go to Contentes Go to Menu
  • Send
    URL
  • Favorite

    Resiter

Telephone Directory

KENTECH TELEPHONE
Division Position Name Email Phone Duties
입학센터 - 입학기획팀
(Admissions Center)
팀장
(Team Leader)
김성열
(Sungyol Kim)
sykim@kentech.ac.kr 061-320-9651 ∘ 입학전형 시행계획, 정부 지원사업 및 선행학습 영향평가
∘ 입학 규정 및 지침, 학생선발 연구 및 교육
입학센터 - 입학기획팀
(Admissions Center)
팀원
(Staff)
박솔미
(Solmi Park)
solmi@kentech.ac.kr 061-320-9654 ∘ 원서접수, 평가 및 발표등록 시스템
∘ 공정성 시스템, 입학 홈페이지
입학센터 - 입학운영팀
(Admissions Center)
팀장
(Team Leader)
홍정기
(Jungki Hong)
jkhong@kentech.ac.kr 061-320-9652 ∘ 입학위원, 모집요강, 매체 홍보
∘ 입학 자문단 구성 및 운영, 입학 설명회 운영 및 관리 등
입학센터 - 입학운영팀
(Admissions Center)
팀원
(Staff)
노창훈
(Changhun Ro)
chro@kentech.ac.kr 061-320-9653 ∘ 입학 홍보물 제작, 고교-대학 연계
∘ 입학 기록물 관리, 최종학력 검증, 행정 및 입시 상담
입학센터
(Admissions Center)
센터장
(Director)
장광재
(Kwangjae Jang)
kjjang@kentech.ac.kr 061-320-9650 ∘ 학생선발·평가 관리, 입학제도·평가방법 연구 총괄
∘ 입시홍보, 입학관련 매체홍보, 진학교사 네트워크 구축

첫페이지 1 마지막페이지